תקנון האתר – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין גלי לשם ובעלת המותג IN-TO-IT.CO.IL, בעלת אתר האינטרנט (להלן: “האתר”) או חליפיהם (להלן: “בעלת האתר”), לבין כל משתמש בשירותי האתר (להלן: “המשתמש”) ביחס לשימושים בשירותי האתר, וכן את מערכת היחסים שבין הגולשים לבין עצמם ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר הנ”ל.

התקנון הנ”ל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכתוב בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. 

מבוא

 1. אתר IN-TO-IT.CO.IL (להלן-“האתר”) הינו אתר מכירות ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ומוצרים מקוריים  על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר והמותג – גלי לשם ובעלת החנות IN-TO-IT.CO.IL – חברת IN-TO-IT.CO.IL גלי לשם, ח.פ.016542565, שכתובתה הרשומה ברח’ צ’חנובר 3, רחובות.(לעיל ולהלן “IN-TO-IT.CO.IL”).
 2. כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).
 3. הוראות התקנון של המותג IN-TO-IT.CO.IL חלים ויחולו על כל פעולה המתבצעת על ידי “המשתמש”, לפי הגדרתו להלן, באתר.
 4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות לכל דבר ועניים ומחייב בין המשתמש לבין המותג IN-TO-IT.CO.IL. מובהר כאן כי כל גלישה באתר ו/או כל ביצוע פעולות באתר, מהוות את הסכמת המשתמש לקבל את הוראות תקנון זה ולפעול על פיהם. אם אינך מסכים לאחד או יותר מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יתרה מכך, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבל אותם על עצמו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלת האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי ההשתתפות המצוינים בו.
 5. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאים להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, כל אלו בכפוף לדין ולמילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן-“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל אישור לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר, בדבר התקנון וכן לפקח על הפעילות של הקטינים כדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה את הסכמתם של הקטינים ו/או ההורים לכל האמור בתנאי התקנון.
 6. כל משתמש באתר המותג IN-TO-IT.CO.IL הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף.
 7. כל משתמש באתר המותג IN-TO-IT.CO.IL הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

תנאים כלליים לשימוש באתר 

 1. מובהר כי IN-TO-IT.CO.IL רשאית, על פי שיקוליה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא התראה מראש.
 2. IN-TO-IT.CO.IL שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש בשל התנהגות בלתי הולמת או שאינה על פי תקנון   השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של אתר זה.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על ידי IN-TO-IT.CO.IL ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה/ם הבלעדי וללא צורך בהתראה מראש על כך.
 4. כותרות הפרקים המובאות בתקנון הן לצורך נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

 1. אתר IN-TO-IT.CO.IL מציע מגוון מוצרים  ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן: 
 • רכישת מוצרים ו/או שירותים. 
 • שיתוף ושליחת מוצרים מהאתר מהמשתמש אל מכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות
 • תיוג מוצר או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. 
 • הרשמה לדיוור (קבלת מידע שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
 1. מובהר כי אין התחייבות מטעם  IN-TO-IT.CO.IL כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וIN-TO-IT.CO.IL תהיה והינה רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לעדכן על כך בהתראה מוקדמת כלשהי. מובהר, כי ברשותה של IN-TO-IT.CO.IL האפשרות לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף IN-TO-IT.CO.IL בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עלולים לפגוע בשמה הטוב או תדמיתה של IN-TO-IT.CO.IL ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בעייתי מסוג: בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר, עלול לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או מנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לIN-TO-IT.CO.IL את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי IN-TO-IT.CO.IL תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלל. זכות זו של IN-TO-IT.CO.IL תישמר ללא הגבלת זמן ומקום. כמו כן, המשתמש בשירותים באתר זה מאשר כי הוא במודעות מלאה כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לעין הציבור הכללי, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי הדברים נלקחו בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. כל משתמש מאשר כי יימנע מפגיעה במוניטין של המותג IN-TO-IT.CO.IL בתחום פעילותה וכי עליו להימנע לחלוטין מכל פגיעה במוניטין של המותג IN-TO-IT.CO.IL ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של IN-TO-IT.CO.IL באופן ציבורי. בהמשך ישיר, מתחייב כל משתמש כי לא יפעל בדרך שיש בה כוונה כזאת או אחרת כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

 

תנאי רכישה ותשלום באתר IN-TO-IT.CO.IL

 1. אתר IN-TO-IT.CO.IL מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר. מובהר כי IN-TO-IT.CO.IL אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 2. רכישת מוצרים באתר IN-TO-IT.CO.IL מתאפשרת באופן קל, מהיר ונוח. כדי לבצע הזמנה צריך לבחור את המוצר המבוקש, סוגו, מידותיו וצבעיו. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג “עמוד מוצר” בו יופיעו פרטי המוצר או המבוקש ומחיר המכירה (להלן “עמוד המוצר”). לתשומת הלב, IN-TO-IT.CO.IL רשאית לעדכן את עמוד המוצר בעת הצורך, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שלא נמצאים עוד במלאי, להוסיף צבעים, סוגים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים והדוגמאות המופיעים בתמונות, פרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב ושונים מעט מכפי שנראים במציאות. 
 3. IN-TO-IT.CO.IL שומרת לעצמה את הזכות, ההרשאה ושיקול הדעת לשנות את המחירים של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט ללא צורך במתן התראה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
 4. מובהר כי כל המוצרים המוצעים למכירה באתר IN-TO-IT.CO.IL מיוצרים בעבודת יד של היוצרת גלי לשם ולכן עשויים להימצא הבדלים קלים בין המוצרים לבין גווניהם וכן הבדלים נוספים.
 5. IN-TO-IT.CO.IL עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אך מובהר כי עשויים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וIN-TO-IT.CO.IL לא תישא באחריות כלשהי הקשורה אליהן או הנובעת מהן.
 6. המחירים המוצגים באתר IN-TO-IT.CO.IL כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. המחירים לא כוללים דמי משלוח.
 7. מחיר המוצר בעת ביצוע ההזמנה הינו מחיר המוצר עליו יחוייב הלקוח.
 8. IN-TO-IT.CO.IL רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה כי מוצר מסויים יוצע למכירה באתר האינטרנט במחיר מוזל ו/או בהנחה ו/או במסגרת מבצע ו/או יעניק למשתמש רשום במועדון הלקוחות של IN-TO-IT.CO.IL הטבה מסוימת בעת רכישת מוצר באתר.
 9. IN-TO-IT.CO.IL מביאה לידיעת כל משתמש כי מחיר כל מוצר, כפי שהוא מופיע באתר, אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנות הפיזיות בהם המוצרים נמכרים. המשתמש בלבד הוא האחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק אם קיימות הנחות ו/או עריכת מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצרים באתר.
 10. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו תמצא מדבקת מחיר על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח, בין אם המחיר גבוה יותר ובין אם המחיר נמוך יותר ממחיר המוצר בעת ההזמנה, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר כפי שמופיע באתר בעת רכישת המוצר.
 11. IN-TO-IT.CO.IL זכאית, בכל עת, לקבוע ו/או לשנות סכום רכישה מינימלי של מוצרים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וכל זאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. 
 12. עסקת הרכישה תתבצע רק לאחר השלמתו של תהליך ההזמנה ולאחר ש IN-TO-IT.CO.IL תקבל אישור מחברת האשראי או חברת PAYPALL על ביצוע החיוב בהצלחה, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין IN-TO-IT.CO.IL. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י אחת החברות – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בזמן השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה IN-TO-IT.CO.IL רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה על כך תימסר למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית. במקרה של מוצר או מוצר אשר חסרים במלאי, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד IN-TO-IT.CO.IL ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. IN-TO-IT.CO.IL שומרת לעצמה את הזכות להגביל כמויות מוצרים בכל הזמנה.
 13. התשלום באתר IN-TO-IT.CO.IL מתבצע באמצעות סליקה עם חברת משולם בעלת רמת אבטחה EMV עם אפשרות לתשלומים (בקנייה מעל 300 ש”ח) או באמצעות PAYPAL בלבד. התשלום תמורת המוצרים שירכשו ע”י כל משתמש באתר באמצעות פייפאל (Paypal), יוכל להיעשות בתשלום אחד בלבד. 

מדיניות המשלוחים באתר IN-TO-IT.CO.IL (כולל החזרות והחלפות)

 1. הזמנות מאתר IN-TO-IT.CO.IL נשלחות אל המשתמשים ו/או הרוכשים דרך חברת שליחויות TAPUZ בהתאם למדיניות המשלוחים של החברה. 
 2. סוגי משלוח באתר IN-TO-IT.CO.IL הם: איסוף עצמי חינם, משלוח באמצעות שליח עד הבית עד 5 ימי עסקים בעלות של  35 ש”ח, בקנייה מעל 500 ש”ח – משלוח חינם עד הבית עד 5 ימי עסקים. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עלויות המשלוחים מעת לעת בהתאם למבצעים מתחלפים או שינויים באתר ללא כל התראה מוקדמת או הודעה מיוחדת.
 3. “ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981”

אתר IN-TO-IT.CO.IL מודה לכל משתמש על שרכש את מוצרי IN-TO-IT.

אם מסיבה כלשהי המשתמש אינו מרוצה מהרכישה שלו, ניתן להחזיר כל מוצר, ללא תשלום, כל עוד לא נעשה במוצר שימוש, לא נגרם למוצר כל נזק והוא באריזתו המקורית. 


החזרת המוצר נעשית באופן הבא:

המשתמש נדרש לשלוח אימייל ל: leshem.gali@gmail.com עם מספר ההזמנה, פרטים על המוצר שברצונו להחזיר ואת סיבת ההחזרה. צוות IN-TO-IT.CO.IL או מי מטעמה ייצור קשר מיד. 

ניתן להחזיר את המוצרים תוך 14 ימים מיום קבלתם. עלות המשלוח אינה ניתנת להחזרה.

המוצרים יוחזרו לכתובת צ’חנובר 3 רחובות, בתיאום מסירה. ההחזר הכספי יועבר בתוך 14 ימים לאחר קבלת המוצר המוחזר, בהתאם להנחיות המסופקות על-ידי חברות כרטיסי האשראי.

ההחזר יהיה בתנאים שבהם העסקה המקורית בוצעה (משתמש אשר שילם בתשלומים, ההחזר הכספי יהיה גם הוא בתשלומים). אין החזר כספי למוצרים במחירי מבצע.

במידה והמשתמש בוחר להחליף את המוצר, במידה ולא רוצה החזר כספי תמורתו, יוכל להחליף אותו במוצר אחר באותו הסכום. אם סכום המוצר החדש גבוה יותר יהיה צורך בתוספת תשלום ואם המוצר זול יותר מהמוצר המקורי יינתן זיכוי על סכום ההפרש. 

לבירורים נוספים אנא צרו קשר בטלפון: 050-7561056 או במייל: leshem.gali@gmail.com.

 

רשימת תפוצה ומועדון לקוחות

 1. בכדי לבצע רכישה באתר IN-TO-IT.CO.IL, מתבקש כל משתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות חשוב להקפיד על מסירת כל הפרטים הנכונים והנדרשים אחרת לא תוכל IN-TO-IT.CO.IL להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לIN-TO-IT.CO.IL עקב שיבוש הפעלת האתר. 
 2. המידע שנמסר על ידי המשתמש באתר משמש את האתר בין השאר לרשימת תפוצה לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת רק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע IN-TO-IT.CO.IL בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי ומערכת הסליקה, תימסר למשתמש הודעה שההזמנה אושרה. מובהר כאן כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות מוצר אשר נרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או דרך חברת PAYPALL מיד עם תום ביצוע ההזמנה.


קניין רוחני

כל המידע המצוי באתר, תוכנו, עיצובו, קבצי המדיה (כולל גרפיקה), סרטונים, תמונות, טקסטים שונים, קוד האתר, קבצים המיועדים להורדה וכל חומר כתוב או ויזואלי אחר שנמצא בו שייכים בבלעדיות למנהלת האתר ולבעלים של המותג IN-TO-IT.CO.IL – גלי לשם. אין לעשות בחומרים אלו כל שימוש ללא הסכמה ואישור מראש ובכתב.

כמו כן, לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לחקות או לעבד פיסות קוד, סרטונים, גרפיקות, סימנים מסחריים או כל תוכן או סוג מדיה הקיים באתר IN-TO-IT.CO.IL ללא הסכמה ואישור מראש ובכתב ממנהלת האתר גלי לשם. 


הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ופרסומות

במועד ההרשמה לאתר ומסירת פרטי המשתמש וכתובת מייל, מסכים ומאשר כל משתמש  למנהלת האתר ו/או לצדדים קשורים ומאושרים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ולפי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים העובדים בשיתוף פעולה עם האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מנהלת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות מטרות סקר שוק, הצעות לשירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות ומשתמשי האתר. שום מידע אישי של המשתמש לא ייחשף ולא ייעשה בו כל שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות המשתמש. באם יבקש המשתמש בכל עת להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של IN-TO-IT.CO.IL, הוא מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה ובאתר.

גילוי נאות ומידע על המשתמש

 1. באתר IN-TO-IT.CO.IL, עשוי להיות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים או מנויים באתר) ובאמצעים סטטיסטיים פנימיים באופן אנונימי לצרכי ניהול האתר. הנתונים נלקחים לצורך: ניתוח תנועת המבקרים, הרגלי גלישה וניתוח קליקים וזמני שהייה באתר.
 2. המידע הנשמר באתר, הינו אנונימי לחלוטין ואינו מכיל את פרטי המבקרים או המשתמשים בו.
 3. מנהלת אתר IN-TO-IT.CO.IL רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח בדבר דפוסי התנהגות למטרות שיפור האתר, ו/או לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
 4. לאתר IN-TO-IT.CO.IL קיימת הזכות לחסום כל מבקר. החסימה תתבצע על ידי חסימת כתובת הIP או הMACID של המחשב בו משתמש או בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק סיבה או הסבר.
 5. אתר IN-TO-IT.CO.IL פועל ככל שביכולתו כדי להגן על סודיות פרטי כל משתמש באתר, של המבקרים הרשומים באתר, התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, המצויים ברשימת התפוצה או חברי המועדון. במידה ויעלה בידי צד שלישי גישה למידע השייך למשתמשים, מוסכם בזאת כי לכל אחד מהגולשים, המבקרים, משתמשים והחברים באתר לא תהיה כל דרישה, תביעה או טענה כלפי מנהלות האתר.


איזור דין שיפוט באתר

בזמן הגלישה והשימוש באתר, אתם מסכימים כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

במידה ויש לכם שאלות נוספות או הבהרות בנוגע לסעיפי התקנון – אנו זמינים לכל דבר ועניין.

 

תפריט נגישות

בואו איתי ל-IN-TO-IT
מבטיחה לעדכן אתכם ראשונים
על כל הדברים השווים
הירשמו וקבלו הטבת הצטרפות

10% הנחה

בהזמנה הראשונה

קוד קופון:

intoit10